Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä sivulla näkyy Yhteentoimivuusalustan ylätason tiekartta vuodelle 2022. (Katso tarkemmat kuvaukset kuvan alta.) Vuoden 2023 tiekartta on hyvin karkealla tasolla ja tarkentuu myöhemmin. 

...