Blog from December, 2019

Digipalveluiden yhteiset tukityökalut

Photo by Philip Swinburn on Unsplash

Photo by Philip Swinburn on Unsplash


Vuosi alkaa olemaan lopuillaan ja yhdessä olemisen juhlat vetävät ihmisiä taas puoleensa. Samaan aikaan Testiaineistopalveluhankkeessa valmistaudutaan jo kevään kiireisiin.


Asiakastarve vs todellisuus (Palvelun käyttöönotto)

Julkinen sektori, kuten moni muukin Suomessa, tarjoaa palveluitaan ja tietojaan digitaalisessa muodossa. Asiakashankkeen liittyminen tällaisiin digipalveluihin vaatii aikaa ja sisältää monia vaiheita. Usein asiakkaiden toiveet ja aikataulut tavoittelevat nopeita läpimenoaikoja.

ja yllätys saattaa olla suuri, jos palveluiden käyttöönottojen erilaisiin vaiheisiin ei ole kunnolla osattu varautua.

Palveluita tarjoavat, ja niiden toteutumisesta vastaavat liiketoiminnan yksiköt, näkevät asiakkaan valmistautumattomuuden myös siinä, että vuoropuhelua ja lisätietokyselyjä joudutaan käymään, ennen kuin asiakasta päästään viemään palvelupolulla eteenpäin.

Auttamalla asiakasta, tarjoamalla ohjeistuksia, käymällä tehokkaasti vuoropuhelua ja olemalla toiminnassa läpinäkyviä, saadaan aikaan parempaa asiakaspalvelukokemusta.

Lisäksi ottamalla askelia liiketoiminnan omista työkaluista kohti yhteisiä tukityökaluja, saadaan myös toimintaa tehostettua, kun samoja asioita ei tarvitse tehdä moneen kertaan.

Testiaineistopalvelu on yksi esimerkki yhteisestä tukityökalusta, jollaisia moni palveluntuottaja tarjoaa jatkossa asiakkailleen. Samalla yhteisen verkostomaisen palvelun tuottaminen yksinkertaistuu.


Kohti Testiaineistopalvelun julkaisua

Testiaineistopalveluhankeen ydin on ollut verkostomaisen palvelun muodostaminen yhdessä. Tässä alkuvaiheen palvelussa ytimen muodostavat Väestörekisterikeskus (vuoden alusta Digi- ja väestötietovirasto), Patentti- ja Rekisterihallitus, Maanmittauslaitos sekä Verohallinto. Palvelu julkaistaan ensimmäisessä muodossaan kesällä 2020.


Aineistotyöryhmätoiminnassa muotoutumisen aika

Syyskauden 2019 aikana havaittiin tarve alkaa muodostamaan erilaisten aihepiirien ympärille aineistotyöryhmiä. Esimerkkeinä aihepiireistä ovat vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivat potilastestiaineistot tai vaikka Lähiomaisen kuoleman ekosysteemi -hankkeen yhteentoimivat testiaineistot. Näiden yhtenä tehtävänä on katsoa nykyisten toimintatapojen muotoja, sekä yhdessä sopien hahmottaa tapoja toimia jatkossa. Samalla tavoittelemme turhan ja päällekkäisen työn poistamista.


Aineistopyynnön vakioiminen

Tämän hankkeen suunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi saada sovittua ensimmäinen yhteinen toimintatapa, joka kattaisi vähintään hankkeessa mukana olevat toimijat. Syyskauden 2019 aikana päädyttiin siihen, että ensimmäinen yhteensovitettava asia tulisi olemaan aineistopyyntö ja sen hallittu käsittely. Kevätkauden 2020 aikana tullaan viemään loppuun tuottajien ja aineistotyöryhmien kanssa ne keskustelut, joissa yhteensovitetaan juuri aineistopyynnön ympärillä olevia toimintatapoja. Samalla parannetaan merkittävästi monen eri tuottajan yhteneväisen testiaineiston tuottamisen olemassa olevia haasteita.


Riittävän laajaa testiaineistoa rakentamassa

Tämän hankeen yksi helpoiten hahmotettavista tavoitteista oli riittävän laajan ja yhteneväisen testiaineiston tuottaminen. Projektisuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi Tampere kokoluokan testiaineisto. Testiaineistojen tuottaminen on tapahtunut vahvasti asiakaskeskeisesti, eli testiaineistoja on laajennettu vastaamaan asiakastarvetta. Kevätkauden aikana tätä toimintatapaa tullaan jatkamaan ja tehostamaan. Kuitenkin tämän hetken asiakastarpeet ovat osoittaneet että "riittävän laaja testiaineisto" ei olisi Tampere kokoluokan aineisto, vaan ennemmin Hämeenlinnan kokoluokassa olevan turvallinen testiaineisto. Ja toisaalta yhteneväisen testiaineiston määrällisen laajuuden (vertikaalinen) sijaan näyttää olevan tarve horisontaaliselle laajuudelle. Eli yhteneväistä testiaineistoa tulisi saada useamman eri tuottajan testiympäristöihin, kuin alun perin suunniteltiin. Mielenkiintoista on nähdä miten tämä asia etenee, kun tietoa mahdollisista ensivuoden asiakashankkeista saadaan.


Ensimmäinen yhteistoimintaa tukeva työkalu ulos kesällä 2020

Testiaineistopalvelun kevät tuo tullessaan uuden Aineistokatalogi -työkalun, joka tulee ensivaiheessa hankkeessa mukana olevien toimijoiden, sekä heidän asiakkaidensa käyttöön keskitettynä yhteneväisen testiaineiston jakamisen työkaluna. Kehitystyön välituotoksia tullaan käymään sidosryhmien kanssa läpi helmikuusta alkaen. Tärkeimmät tavoitteet keväälle on saada työkalu erilaisten liiketoimintojen käyttöön heidän omissa palveluprosesseissaan ja keskinäisen yhteistyön tiivistäminen testiaineistoasioissa.

Vuonna 2018 vietiin läpi selvitys- / kokeiluhanke, jonka konkreettisena ulostulona saatiin aikaan uutta yhteentoimivaa testiaineistoa VRK:n ja PRH:n kesken. Samalla luotiin kokeilu Aineistokatalogista, josta löytyy lisätietoja tuolta https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=5314060#Selvitys/Kokeiluhankkeentuotokset-Pilotti


Arvolupaus:

Muodostuvan Testiaineistopalvelun arvolupaus (luonnos) on:
• Testiaineistojen tuottajien työ vähenee ja tehostuu, sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä kehittyy.
• Autamme asiakkaita saamaan tarvitsemansa testiaineistot nopeasti käyttöön - kehittäjien ja testaajien työ onnistuu ja nopeutuu


Kehityshankkeen toiminnassa keskitytään arvolupauksen mukaisiin asioihin. Palvelun asiakkaina ovat niin testiaineistoja tuottavat toimijat, kuin niitä käyttävät asiakashankkeetkin.