Blog

Digipalveluiden yhteiset tukityökalut

Photo by Philip Swinburn on Unsplash

Photo by Philip Swinburn on Unsplash


Vuosi alkaa olemaan lopuillaan ja yhdessä olemisen juhlat vetävät ihmisiä taas puoleensa. Samaan aikaan Testiaineistopalveluhankkeessa valmistaudutaan jo kevään kiireisiin.


Asiakastarve vs todellisuus (Palvelun käyttöönotto)

Julkinen sektori, kuten moni muukin Suomessa, tarjoaa palveluitaan ja tietojaan digitaalisessa muodossa. Asiakashankkeen liittyminen tällaisiin digipalveluihin vaatii aikaa ja sisältää monia vaiheita. Usein asiakkaiden toiveet ja aikataulut tavoittelevat nopeita läpimenoaikoja.

ja yllätys saattaa olla suuri, jos palveluiden käyttöönottojen erilaisiin vaiheisiin ei ole kunnolla osattu varautua.

Palveluita tarjoavat, ja niiden toteutumisesta vastaavat liiketoiminnan yksiköt, näkevät asiakkaan valmistautumattomuuden myös siinä, että vuoropuhelua ja lisätietokyselyjä joudutaan käymään, ennen kuin asiakasta päästään viemään palvelupolulla eteenpäin.

Auttamalla asiakasta, tarjoamalla ohjeistuksia, käymällä tehokkaasti vuoropuhelua ja olemalla toiminnassa läpinäkyviä, saadaan aikaan parempaa asiakaspalvelukokemusta.

Lisäksi ottamalla askelia liiketoiminnan omista työkaluista kohti yhteisiä tukityökaluja, saadaan myös toimintaa tehostettua, kun samoja asioita ei tarvitse tehdä moneen kertaan.

Testiaineistopalvelu on yksi esimerkki yhteisestä tukityökalusta, jollaisia moni palveluntuottaja tarjoaa jatkossa asiakkailleen. Samalla yhteisen verkostomaisen palvelun tuottaminen yksinkertaistuu.


Kohti Testiaineistopalvelun julkaisua

Testiaineistopalveluhankeen ydin on ollut verkostomaisen palvelun muodostaminen yhdessä. Tässä alkuvaiheen palvelussa ytimen muodostavat Väestörekisterikeskus (vuoden alusta Digi- ja väestötietovirasto), Patentti- ja Rekisterihallitus, Maanmittauslaitos sekä Verohallinto. Palvelu julkaistaan ensimmäisessä muodossaan kesällä 2020.


Aineistotyöryhmätoiminnassa muotoutumisen aika

Syyskauden 2019 aikana havaittiin tarve alkaa muodostamaan erilaisten aihepiirien ympärille aineistotyöryhmiä. Esimerkkeinä aihepiireistä ovat vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivat potilastestiaineistot tai vaikka Lähiomaisen kuoleman ekosysteemi -hankkeen yhteentoimivat testiaineistot. Näiden yhtenä tehtävänä on katsoa nykyisten toimintatapojen muotoja, sekä yhdessä sopien hahmottaa tapoja toimia jatkossa. Samalla tavoittelemme turhan ja päällekkäisen työn poistamista.


Aineistopyynnön vakioiminen

Tämän hankkeen suunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi saada sovittua ensimmäinen yhteinen toimintatapa, joka kattaisi vähintään hankkeessa mukana olevat toimijat. Syyskauden 2019 aikana päädyttiin siihen, että ensimmäinen yhteensovitettava asia tulisi olemaan aineistopyyntö ja sen hallittu käsittely. Kevätkauden 2020 aikana tullaan viemään loppuun tuottajien ja aineistotyöryhmien kanssa ne keskustelut, joissa yhteensovitetaan juuri aineistopyynnön ympärillä olevia toimintatapoja. Samalla parannetaan merkittävästi monen eri tuottajan yhteneväisen testiaineiston tuottamisen olemassa olevia haasteita.


Riittävän laajaa testiaineistoa rakentamassa

Tämän hankeen yksi helpoiten hahmotettavista tavoitteista oli riittävän laajan ja yhteneväisen testiaineiston tuottaminen. Projektisuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi Tampere kokoluokan testiaineisto. Testiaineistojen tuottaminen on tapahtunut vahvasti asiakaskeskeisesti, eli testiaineistoja on laajennettu vastaamaan asiakastarvetta. Kevätkauden aikana tätä toimintatapaa tullaan jatkamaan ja tehostamaan. Kuitenkin tämän hetken asiakastarpeet ovat osoittaneet että "riittävän laaja testiaineisto" ei olisi Tampere kokoluokan aineisto, vaan ennemmin Hämeenlinnan kokoluokassa olevan turvallinen testiaineisto. Ja toisaalta yhteneväisen testiaineiston määrällisen laajuuden (vertikaalinen) sijaan näyttää olevan tarve horisontaaliselle laajuudelle. Eli yhteneväistä testiaineistoa tulisi saada useamman eri tuottajan testiympäristöihin, kuin alun perin suunniteltiin. Mielenkiintoista on nähdä miten tämä asia etenee, kun tietoa mahdollisista ensivuoden asiakashankkeista saadaan.


Ensimmäinen yhteistoimintaa tukeva työkalu ulos kesällä 2020

Testiaineistopalvelun kevät tuo tullessaan uuden Aineistokatalogi -työkalun, joka tulee ensivaiheessa hankkeessa mukana olevien toimijoiden, sekä heidän asiakkaidensa käyttöön keskitettynä yhteneväisen testiaineiston jakamisen työkaluna. Kehitystyön välituotoksia tullaan käymään sidosryhmien kanssa läpi helmikuusta alkaen. Tärkeimmät tavoitteet keväälle on saada työkalu erilaisten liiketoimintojen käyttöön heidän omissa palveluprosesseissaan ja keskinäisen yhteistyön tiivistäminen testiaineistoasioissa.

Vuonna 2018 vietiin läpi selvitys- / kokeiluhanke, jonka konkreettisena ulostulona saatiin aikaan uutta yhteentoimivaa testiaineistoa VRK:n ja PRH:n kesken. Samalla luotiin kokeilu Aineistokatalogista, josta löytyy lisätietoja tuolta https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=5314060#Selvitys/Kokeiluhankkeentuotokset-Pilotti


Arvolupaus:

Muodostuvan Testiaineistopalvelun arvolupaus (luonnos) on:
• Testiaineistojen tuottajien työ vähenee ja tehostuu, sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä kehittyy.
• Autamme asiakkaita saamaan tarvitsemansa testiaineistot nopeasti käyttöön - kehittäjien ja testaajien työ onnistuu ja nopeutuu


Kehityshankkeen toiminnassa keskitytään arvolupauksen mukaisiin asioihin. Palvelun asiakkaina ovat niin testiaineistoja tuottavat toimijat, kuin niitä käyttävät asiakashankkeetkin.
Kohti yhteistä Testiaineistopalvelua

Julkishallinnon yhteisen testiaineiston rakentaminen lähtee liikkeelle pohjalta, olemassa olevista käytännöistä, niiden yhteensovittamisesta ja tahdosta tehdä yhdessä asioita jotka helpottavat omaa ja muiden arkea.

Testiaineistopalvelun ratkaisun kerrokset

Näitä asioita lähdettiin edistämään Testiaineistopalvelun kehityshankkeessa, joka käynnistyi kesällä 2019. Kesän kick-off herätti hankkeen väen siihen, että paljon yhteensovitettavaa vielä on.


Hankkeessa tunnistettiin että helpoin tapa edistää yhteisten toimintatapojen muodostamista on tunnistaa yhteisiä asiakkaita joilla testiaineistoasiat ovat nykyisellään haasteena ja lähteä yhdessä auttamaan näitä asiakkaita. Samalla on alkanut syntymään havaintoja ja oivalluksia. Toki moneen asiaan on jo ollut olemassa sovittuja käytäntöjä, mutta tietoisuus/osaaminen näistä asioista ei ole ollut vielä kaikilla palvelutyötä tekevillä. Ottamalla askelia jossa päästää palvelukeskeiseen testiaineistojen tuottamiseen luo pohjan yhdessä tekemiselle ja samalla yhteisen Testiaineistopalvelun syntymiselle.

TestiSuomi - POC:n herättämät ajatukset testauspalvelusta koostettu

Vuoden 2018 aikana vietiin läpi Testaus / Yhteentoimivuuspalvelun kokeilu / selvityshanke. Sen yhteydessä myös kokeiltiin palvelua ja saatiin ymmärrystä sekä ajatuksia kehityshanketta ajatellen. Nyt tuo dokumentti on julkaistu ja se löytyy hankkeen julkisilta wikisivuilta. Käy lukaisemassa jos asia kiinnostaa.


Testaus / Yhteentoimivuuspalvelu POC  - Palvelun kuvaus

TestiSuomi - Olisiko sen aika?

Vuoden 2018 aikana Väestörekisterikeskus (VRK), Patentti ja Rekisterihallitus (PRH), Maanmittauslaitos (MML) ja Verohallitus (Vero) ovat vieneet läpi yhteistä selvitys ja kokeiluhanketta siitä miten erityisesti eri virastojen, mutta myös muidenkin toimijoiden testiaineistojen yhteentoimivuutta voitaisiin parantaa.

Uudet Digihankkeet palvelut hyödyntävät monien viranomaisten ja muiden toimijoiden digitaalisia palveluita (tietojärjestelmiä). Yhdessä ne muodostavat uusia sähköisen asioinnin muotoja. Tälläisten "tietojärjestelmäviidakoiden" läpikulkeminen testaushattu päässä on tämän ajan toimintaympäristössä haastavaa. Haastavuuden vaikutus näkyy hankkeiden viivästymisinä, kustannusten nousuna ja laadunvarmistuksen puutteina. 

Mitä tarvitaan?

  1. Yhteneväinen testiaineisto, joka kattaisi Suomen yhteiskunnan, sen jäsenet, infrastruktuurin ja toimijat, sekä olisi muodossa jossa sen käyttäminen olisi kaikille turvallista (eli ei olisi todellisen Suomen dataa, vaan sekoitettua tai anonymoitua)
  2. Perustietovarantoja tai siihen rinnastettettavia yhteiskunnan ydinpalveluita vastaavat yhteneväiset testiympäristöt olisi yhteensovitettu tavoilla, jotka varmistaisivat tuotantotoimintaa vastaavan saavutettavuuden ja toimintavarmuuden.
  3. Testiaineistojen tuottamisesta vastaavat toimijat (virastot tai muut tahot) ovat yhteensovittaneet testiaineistojen käsittelyn prosessit

Lisätietoa tämän selvitys ja kokeiluhankkeen tuotoksista löydät hankkeen wiki sivuilta.


Loppuuko testidata Suomesta?


Loppuuko testidata Suomesta? Kysymys on hiukan nurinkurisesti esitetty, mutta kuvastaa niitä yhteneväisen testiaineiston tarpeita, joiden eteen Maanmittauslaitos, Patentti ja Rekisterihallitus, Verohallinto ja Väestörekisterikeskus ovat lähteneet tekemään työtä.

Nykyinen Suomi tehostaa toimintaansa, digitalisoimalla ja keskittämällä asiointipalveluita sähköisiksi palveluiksi, jotka nojaavat entistä enemmän muihin digipalveluihin. Näin saadaan aikaan hyötyjä, joissa henkilöt ja organisaatiot saavat palvelua nopeammin, parhaimmillaan yhdeltä luukulta. Kerran kirjattu tieto saadaan asiaan kuuluvien viranomaisten ja muiden siihen kuuluvien sidosryhmien käyttöön hallitusti. 

Ennen kuin sähköiset asiointipalvelut voidaan julkaista, ne tulee testata hyvin osana hankkeiden laadunvarmistusta. Yhtenä testauksen muotona ovat näiden digipalveluiden yhteiset testaukset, joiden avulla varmistetaan että palvelut toimivat saumattomasti yhteen. Kulmakivenä tälläisissä testauksissa ovat yhdessä sovitut palveluiden/järjestelmien väliset rajapinnat, sekä niissä käsiteltävät testiaineistot.

Testiaineistojen (eli testidatojen) tulee olla yhteneväisiä, samaa ydindataa löytyy kaikista sitä käsittelevistä palveluista, jotta eri rooleissa olevien käyttäjien ja heidän vuorovaikutustaan palveluiden kanssa voidaan testeissä kokeilla ja samalla varmistaa, että aikanaan oikeassa käytössä oleva palvelu toimii halutulla tavalla. 

Niin sanotut master tason testiaineistot sijaitsevat perustietovarannoista vastaavien virastojen testiympäristöissä. Jotta näistä saadaan yhteneväisiä ja niitä on riittävästi erilaisten hankkeiden käyttöön, tulee yhteentoimivuutta kehittää. Tätä yhteentoimivuuden kehittämistä varten on käynnistetty ensivaiheessa selvitys ja kokeiluhanke jossa kartoitetaan mistä tarpeesta oikeastaan on kyse ja suunnitellaan ratkaisut joilla asia voitaisiin korjata.   

Yhteneväisen testiaineisto ei saa päästä loppumaan, vaan yhteistyöllä tulee luoda yhteneväiset testiaineistot jotka mahdollistavat digihankkeiden läpimenon ja toimivat palveluiden kokonaisuudet.


Yhteystiedot ja lisätietoja hankkeen kotisivuilta osoitteesta Testaus / yhteentoimivuuspalvelu POC, tämä hanke pohjautuu laajempaan selvitystyöhön virastojen yhteentoimivuudesta.