Loppuuko testidata Suomesta? Kysymys on hiukan nurinkurisesti esitetty, mutta kuvastaa niitä yhteneväisen testiaineiston tarpeita, joiden eteen Maanmittauslaitos, Patentti ja Rekisterihallitus, Verohallinto ja Väestörekisterikeskus ovat lähteneet tekemään työtä.

Nykyinen Suomi tehostaa toimintaansa, digitalisoimalla ja keskittämällä asiointipalveluita sähköisiksi palveluiksi, jotka nojaavat entistä enemmän muihin digipalveluihin. Näin saadaan aikaan hyötyjä, joissa henkilöt ja organisaatiot saavat palvelua nopeammin, parhaimmillaan yhdeltä luukulta. Kerran kirjattu tieto saadaan asiaan kuuluvien viranomaisten ja muiden siihen kuuluvien sidosryhmien käyttöön hallitusti. 

Ennen kuin sähköiset asiointipalvelut voidaan julkaista, ne tulee testata hyvin osana hankkeiden laadunvarmistusta. Yhtenä testauksen muotona ovat näiden digipalveluiden yhteiset testaukset, joiden avulla varmistetaan että palvelut toimivat saumattomasti yhteen. Kulmakivenä tälläisissä testauksissa ovat yhdessä sovitut palveluiden/järjestelmien väliset rajapinnat, sekä niissä käsiteltävät testiaineistot.

Testiaineistojen (eli testidatojen) tulee olla yhteneväisiä, samaa ydindataa löytyy kaikista sitä käsittelevistä palveluista, jotta eri rooleissa olevien käyttäjien ja heidän vuorovaikutustaan palveluiden kanssa voidaan testeissä kokeilla ja samalla varmistaa, että aikanaan oikeassa käytössä oleva palvelu toimii halutulla tavalla. 

Niin sanotut master tason testiaineistot sijaitsevat perustietovarannoista vastaavien virastojen testiympäristöissä. Jotta näistä saadaan yhteneväisiä ja niitä on riittävästi erilaisten hankkeiden käyttöön, tulee yhteentoimivuutta kehittää. Tätä yhteentoimivuuden kehittämistä varten on käynnistetty ensivaiheessa selvitys ja kokeiluhanke jossa kartoitetaan mistä tarpeesta oikeastaan on kyse ja suunnitellaan ratkaisut joilla asia voitaisiin korjata.   

Yhteneväisen testiaineisto ei saa päästä loppumaan, vaan yhteistyöllä tulee luoda yhteneväiset testiaineistot jotka mahdollistavat digihankkeiden läpimenon ja toimivat palveluiden kokonaisuudet.


Yhteystiedot ja lisätietoja hankkeen kotisivuilta osoitteesta Testaus / yhteentoimivuuspalvelu POC, tämä hanke pohjautuu laajempaan selvitystyöhön virastojen yhteentoimivuudesta.

  • No labels