Mistä palvelusta on kyse?

Suunnitelma Perustietovarantopohjaisesta testauspalvelusta syntyi osana Selvitys / Kokeiluhanketta joka vietiin Vuoden 2018 aikana läpi. Tätä hanketta pohjusti selvitystyö virastojen (VRK-PRH-MML) yhteentoimivuudesta, Lokakuu 2016 - Tammikuu 2017 . Selvitystyön kuvaukset tuolla, https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/prh-mml-vrk-yhteentoimivuuden-selvitystyo


Ydinajatus tässä palvelussa on luoda keskitetty perustietovarantopohjainen (testiympäristö pohjainen) palvelu, joka helpottaa asiakkaiden asiointia testausaineistoihin liittyvissä asioissa, osana hankkeiden laadunvarmistustyötä. Tavoite on myös yhdistää eri virastojen testauspalvelut yhteneväiseksi kokonaisuudeksi, niin datan, palveluiden kuin ympäristöjen osalta. Tarkennuksena vielä, että yhtä keskitettyä testiympäristöä ei olla rakentamassa, vaan yhteensovitetaan olemassa olevia. Lisäksi sovitaan niihin liittyvistä palveluista ja saavutettavuusasioista.


Asiakastarpeet

Tämän hankkeen aikana lähdettiin tukemaan Kansallisen Tulorekisterihankkeen testiaineistotarpeita, samalla saatiin arvokasta kokemusta testausaineistoihin ja palveluihin liittyvistä asioista. Iso haaste yleisestikkin asiakkaan näkökulmasta on kiteytetty alla olevaan kuvaan.

Nykytilanteessa asiakas joutuu monesti toimimaan ns "integraattorina" testauspalveluihin liittyvissä asioissa. Tulevaisuudessa asiakkaan testauspalvelutarpeet tulisi saada yhteneväisen palvelukokemuksen kautta, jonka sisällä yhteensovitetut testauspalveluprosessit on muodostettu.


Tarvitaan riittävän laaja testiaineisto

Tällä tarkoitetaan perustietovarantojen testiympäristöissä olevaa testiaineistoa ja varsinkin sellaisia jotka liittyvät toisiinsa, muodostaen yhteneväisen aineiston. Esimerkkinä tästä on testihenkilö, joka on kirjattu VRK:n VTJ testiympäristöön ja joka toimii PRH:n Kaupparekisteri testiympäristössä olevan testiyrityksen toimitusjohtajana. 

Esimerkkinä laajemmasta aineistosta voidaan pitää sitä, että yhteneväisen testiaineiston tulisi ilmentää asteittain koko yhteiskunnan toimintaa, siinä muodossa että aineisto on vahvasti toisiinsa linkitettyä (Yhtenenäistä) ja kuvastaa sitä monimuotoisuutta jossa eri perustiedot ja niihin tiukasti sidoksissa olevat muut palvelut voivat olla.


Mahdollistetaan testiaineiston läpinäkyvyys

Riittävän laajan ja yhteneväisen testiaineiston ylläpitämiseen ja siihen liittyvien muutosten seurantaan tarvitaan välineitä jotka mahdollistavat muuttuvien aineistojen vaikutusten hahmottamisen. Tavoitteena on että käyttäjät kuin sovelluksetkin pystyisivät seuraamaan testiaineistossa tapahtuvia muutoksia täysin läpinäkyvästi.


Tuettava testausosaamisen jakamista

Perustietovarantojen, niihin liittyvien palveluiden, lakien ja astetusten ja asiakkaiden liiketoimintaympäristöjen eroavaisuudet luovat haasteen testaustoiminnalle. Laadunvarmistuksesta vastaavilta henkilöiltä odotetaan monialaista osaamista ja tulkintataitoja. Tätä helpottamaan on tavoitteena luoda Testausohjeistukset palvelu, jossa jokainen perustietovarantoja tuottava virasto pystyy jakamaan keskitetysti omaa osaamistaan testauspalveluihin liittyen. Esimerkkinä erilaisten tilanteiden positiiviset ja negatiiviset testitapaukset. Mitä testiaineistoa käyttää missäkin tilanteessa jne.


Muodostettava yhteneväiset testiympäristöt

Testausjärjestelmien rooli vaihtelee organisaatioittain, myös hankkeiden elinkaaren vaiheella tuntuu olevan vaikutusta siihen kuinka monimuotoiset testiympäristöt niillä on käytössään. Yksi tärkeä elementti liittyy myös testausympäristöjen saavutettavuuteen, nyt ne on monista eri syistä usein "alhaalla". Jatkossa erityisesti yhteneväisten testiympäristöjen saavutettavuutta pitää pystyä parantamaan. Haasteena on myös, että yhteiseen hankkeiden ja  palveluiden väliseen testaukseen sopivia eritasoisia testiympäristöjä ei tunnu olevan, ainakaan riittävän laajasti. Tarve on yhteisesti määrittää ne "testaustasot", joita vastaavia testiympäristöjä testidatapalveluiden tuottajilla ja käyttäjillä tulisi olla.

Testiaineiston tuottamisen nopeuttaminen

Tämän selvitys/kokeilu hankkeen käynnistyessä tuskailtiin testiaineistojen vähyydellä ja tuotamisen hitaudella. Vuoden 2018 aikana kohdevirastot ovat kuitenkin parantaneet testiaineiston tuottamisen nopeutta ja yhteisten palaverien kautta on saatu sovittua käytännöistä, joilla testiaineiston tuottaminen voidaan tehdä vaiheittain niin, että se kuormittaa yksittäistä Tietopalvelua mahdollisimman vähän.


Lakien yhteinen tulkitseminen

Moni tämän testauspalvelun tavoitteista sisältää elementtejä joiden ratkaisemista on vaikeuttanut erilaiset lakien tulkinnat. Jotta vision mukainen tavoite saavutetaan tulee erityisesti testiaineistoon liittyvät asiat pystyä yhdessä ratkaisemaan tavalla, joka mahdollistaa testiaineistojen käytön testaustarkoituksissa.


Suunnitelma ratkaisusta

Asiakas ja sisäisiä tarpeita ratkoessa on päädytty seuraavien ratkaisujen muodostamisen.

Tietopalveluiden testausasiointipolut yhteneväisesti

Perustietovarantopohjaisia ja niihin rinnastettavia testauspalveluita tarjoavat virastot ja palvelut tuottavat jo nyt testauspalveluita asiakkaillensa. Suunnitelmana on yhteneväistää näitä polkuja, siltä osalta kun niillä on  asiakkalle näkyviä ilmentymiä, tai jos testauspalvelun tuottaminen vaatii useamman viraston tai palvelun yhteistuotosta. Tärkein tavoite on löytää toiminnan muodot, jossa asiakkaalle ilmentyvät testauspalvelut saadaan muodostettua mahdollisimman pienellä työllä. Luomalla esimerkiksi testiaineistot jo valmiiksi ja tarjoamalla samoja aineistoja useammalle asiakkaalle.


Testiympäristöt

Yhteneväinen testauspalvelu syntyy vasta sitten kun osapuolet yhdistävät testausympäristönsä tavalla, jossa syntyy yhteneväisiä testausjärjestelmäkokonaisuuksia ja samalla luodaan edellytykset erilaisille yhteistestauksen muodoille. Tavoitteena ei ole muodostaa uutta keskitettyä testiympäristöä, vaan yhdessä sopia mitä yhteisiä testauksen muotoja tarvittaisiin ja miten ne muodostetaan. Lisäksi yhteisten testiympäristöjen saavutettavuus tulee saada liki tuotantoympäristöjä vastaavalle tasolle.

Testiaineistoissa tullaan yhteneväistämään ainakin osa testiaineistoista. Näin saadaan muodostettua samat ydintiedot kaikkiin yhteneväisiin testiympäristöihin ja samalla luodaan ensaskel ns keinotekoisesta "TestiSuomesta", jossa samat testiaineistot löytyvät useiden eri viranomaisten useista eri testiympäristöistä.


Testiaineistopalvelu

Hajautetusti tuotetut testauspalvelut kulminoituvat asiakkaalle muutaman keskitetyn palvelun avulla. Testiaineistopalvelu kokoaa yhteen Testiaineistokatalogi-palvelun, joka toimii keskitettynä testiaineiston hakemisen ja seuraamisen palvelupisteenä. Sen avulla mahdollistetaan läpinäkyvyys testiaineistoon, kuvataan auki miten eri testausaineistoja toimittavien virastojen ja palveluiden nivoutuvat yhteneväisesti toisiinsa. Samassa palvelussa on työkalut, niin käyttäjille (asiakkaille) kun palveluita tarjoaville hallinta henkilöille (tietopalveluihmisille). Tavoitteena tulee olemaan, että ns testiaineistojen ydintietovarannot pidetään jatkossakin nykyisissä testiympäristöissään. Hallintatyötä tekevät ihmiset päättävät mitkä testiaineistot tulevat olemana ns yhteneväistä jaettua testiaineistoa.

Toinen palvelu joka ilmentyy testiainaineistopalvelussa on Testausohjeistukset-palvelu, johon kootaan tietopalveluiden julkisten järjestelmärajapintojen toiminta ja se kuinka testiaineistojen avulla on mahdollista testata sitä monimuotoisuutta, joissa perustietovarantopohjainen testiaineisto voikaan olla.Muut palvelut

API-rajapinta

Tämä teknisemmin ilmentymä palvelu on tarkoitettu testausautomatisointitarkoituksiin. Tavoitteena on että eri hankkeet ja palvelut voivat saada läpinäkyvyystiedot suoraan omien automaattitestiensä käyttöön. Näin ihmisten työ helpottuu kun edellytys testiajolle voidaan tarkistaa etukäteen ennen testin aloitusta. 


Haku-palvelu

Testauspalveluiden ydin piilee laadukkaiden hakujen ympärillä. Tavoite tulee olla että testiaineiston parhaiten tuntevat tahot kuvaavat valmiiden hakujen avulla sen mitä aineistoa olisi hyvä käyttää minkälaisessa testauksessa? Lisäksi hakujen tulisi ulottua kaikkiin testauspalveluosa-alueisiin.  


Yhteneväisyys -toiminnot

Koko testauspalvelun sydän on yhteneväisyydessä ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Yhteneväisyys mahdollistaa sen, että testauspalvelussa käsiteltävä testiaineisto, niin data kuin testausohjeistukset pysyvät toisiinsa "kietoutuneina", muodostaen linkitetyn aineistokokonaisuuden. Siinä vaiheessa kun johonkin aineistoon liittyy muutos, joka rikkoo aineiston yhteneväisyyden, tulee siitä nousta tieto asianosaisille, niin palvelun hallinnasta vastaaville tietopalveluhenkilöille kuin aineistoa käyttäville asiakkaille.


Pilotti

Osana tätä selvitys / kokeiluhanketta luotiin kahden perustietovarantopohjaisen (Kauppareristeri ja VTJ) testiympäristön tietoja vasten testiaineistopalvelu. Jonka avulla käyttäjät voivat etsiä testihenkilöitä ja testiyrityksiä omien hankkeidensa testaustarkoituksiin. Pilotti käynnistyy syksyllä 2018.


Huom: Pilotille alustapäivitys

Testiaineistopalvelun pilotti on saatu käyttöön.Kirjautuminen palveluun

Testihenkilöiden etsintä ja tietojen lataus itselle

Huom

Yllä olevassa kuvassa olevat henkilöt ovat keinotekoisesti luotuja testiaineistoja testiympäristössä. Niitä ei ole otettu tuotantoympäristön tiedoista. Testihetut voisivat olla julkisia, mutta nyt on haluttu rajata niiden haku pilottipalvelun sisälle .


Testiyritysten etsintä ja tietojen lataus itselle

Yllä olevassa kuvassa näkyy listaus testiyrityksistä ja käyttäjän valinnat, jotka hän voi ladata Excel tiedostona itselleen. 

Huom

Yllä olevassa kuvassa olevat testiyritykset ovat keinotekoisesti luotuja testiaineistoja testiympäristössä. Niitä ei ole otettu tuotantoympäristön tiedoista. Testiaineistot voisivat olla julkisia, mutta nyt on haluttu rajata niiden haku pilottipalvelun sisälle.


Valmiit tietopalvelun tuottamat aineistot

Tässä esimerkissä VRK on koostanut tiedon sellaisista testihenkilöistä jotka löytyvät VTJ-testiympäristöstä ja joita kannattaa hyödyntää kun testaa kyseissä elämän tai muussa tilanteessa olevaa tilannetta.

Huom

Yllä olevassa kuvassa olevat henkilöt ovat keinotekoisesti luotuja testiaineistoja testiympäristössä. Niitä ei ole otettu tuotantoympäristön tiedoista. Testihetut voisivat olla julkisia, mutta nyt on haluttu rajata niiden haku pilottipalvelun sisälle .

Miten pilottia kokeilemaan?

Mikäli olet kiinnostunut hyödyntämään tätä palvelua omassa hankkeessasi tai muuten kokeilemaan ja antamaan palautetta niin ole yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Samalla kun kokeilet palvelua, toivemme teiltä palautetta tähän pilottiin liittyen, se auttaa meitä palvelun suunnittellussa.Palvelun kuvaus

Tässä Selvitys / Kokeiluhankkeen aikana tuotettu palvelukuvaus. Siihen on tiivistetty ajatukset palveluun liittyen.  • No labels