Tältä sivulta löytyvät Yhteentoimivuusalustan saavutettavuusselosteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteentoimivuusalusta -verkkopalvelun saavutettavuus

 

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Yhteentoimivuusalusta-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikkohierarkia ei ole täysin johdonmukainen. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Joissakin käyttöliittymäelementeissä on kuvia, joilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
 • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Joillakin sivuilla kohdistimen sijainti sivun avautuessa on satunnainen. Kohdistin voi myös siirtyä pois dialogi-ikkunasta käyttäjän huomaamatta. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä tietyissä käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 2.4.7)
 • Verkkopalvelussa ei ole mahdollisuutta ohittaa toistuvia navigaatio-osioita. (WCAG 2.4.1)
 • Verkkopalvelussa sivuotsikko (page title) ei päivity kuvaamaan kunkin sivun sisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Verkkopalvelun kieltä ei ole merkitty asianmukaisesti. Eri kielellä olevia osioita ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Verkkopalvelun semanttisessa rakenteessa on puutteita. Esimerkiksi taulukoita on käytetty tarpeettomasti sisällön ja käyttöliittymäelementtien esittämiseen. Joissakin tapauksissa taulukon rakennetta ei tulkita oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Kaikkeen verkkopalvelun sisältöön ja toiminnallisuuteen ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Verkkopalvelun tietyissä osioissa toiminnallisuus ja sisällön ymmärrettävyys kärsii, kun sisältöä suurennetaan. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Vihjesisältö (tooltips) ei ole kaikilta osin käyttäjän hallittavissa. Joissakin kohdin vihjesisältö tulee näkyviin vain hiirellä osoitettaessa, ei näppäimistöllä. (WCAG 1.4.13)
 • Päävalikon sisältö ei ole yhtenäinen verkkopalvelun eri osissa. (WCAG 3.2.3)
 • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Esimerkiksi kielivalikko ja päävalikko eivät toimi apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. Haitariosioita ja välilehtiä ei tulkita oikein. Monilta käyttöliittymäelementeiltä puuttuu ohjelmallisesti ymmärrettävä nimilappu. Avautuvia dialogi-ikkunoita ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)
 • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa, eikä ruudunlukijalle tule tietoa virheilmoituksista tai hakutuloksista ja niiden rajaamisesta. (WCAG 4.1.3)

 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Verkkopalvelu on julkaistu 2.1.2018.

Tämä seloste on laadittu 18.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 22.9.2020.

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Tillgänglighet för Interoperabilitetsplattform-webbplatsen (Yhteentoimivuusalusta)

I detta utlåtande beskriver vi hur Interoperabilitetsplattform-webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Rubrikhierarkin är inte fullständigt konsekvent. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • En del gränssnittselement innehåller bilder utan textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Nättjänsten innehåller en del färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Pekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. På en del sidor är pekarens läge slumpmässig då sidan öppnas. Pekaren kan även fara bort fran dialog-fönstret utan att användaren märker det. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Pekaren är inte alltid synlig. (WCAG 2.4.7)
 • Det är inte möjligt att hoppa över återkommande navigeringsartiklar i nättjänsten. (WCAG 2.4.1)
 • Sidtiteln (page title) i nättjänsten uppdateras inte för att beskriva varje sidas innehall. (WCAG 2.4.2)
 • Nättjänstens språk är inte korrekt markerad. Delar med olika språk är inte korrekt markerade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Nättjänstens semantiska struktur har brister. Till exempel tabeller används överflödigt för att presentera innehåll och gränssnittselement. I en del fall tolkas tabellens struktur inte rätt. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Allt innehåll och funktionalitet i nättjänsten är inte tillgängligt med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • I vissa delar av nättjänsten försämras funktionaliteten och innehållets begriplighet, då innehållet förstoras. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Ledtrådsinnehållet (tooltips) är inte fullständigt hanterbart. I en del fall blir ledtrådsinnehållet synligt endast med musen, inte med tangentbordet. (WCAG 1.4.13)
 • Huvudmenyns innehall är inte enhetlig i olika delar av nättjänsten. (WCAG 3.2.3)
 • Alla gränssnittskomponenter är inte datorstyrt begripliga. Till exempel språkmenyn och huvudmenyn fungerar inte rätt med tekniska hjälpmedel. Expanderbara fält och flikar tolkas inte rätt. Flera gränssnittselement saknar en datorstyrt begriplig namnlapp. Nya dialog-fönstren tolkas inte rätt med tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)
 • Alla meddelanden går det inte att hitta eller läsa datorstyrt, dessutom får skärmläsaren inte information om felmeddelanden eller sökresultat och deras avgränsning. (WCAG 4.1.3)


Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2021.


Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 2.1.2018.

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 22.9.2020.


Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor


Accessibility of the Interoperability Platform (Yhteentoimivuusalusta) online service

This accessibility statement explains how well the Interoperability Platform (Yhteentoimivuusalusta) online service complies with the Act on the Provision of Digital Services, what shortcomings there are in the accessibility of the website and how you can give us feedback on accessibility problems.

The Digital and Population Data Services Agency is responsible for this online service. We want as many users as possible to be able to access our digital services. We take accessibility into account in the development of digital services.

How accessible is the website?

This online service largely meets the A and AA level accessibility criteria required by law (WCAG criteria 2.1). The online service has some shortcomings in accessibility, which are described in more detail below.

Did you notice any gaps in accessibility?

We are constantly striving to improve the accessibility of the online service. If you observe any issues that are not described on this page, please let us know and we will do our best to fix any shortcomings. We will respond to requests and comments as soon as possible, but no later than within two weeks.

You can contact us by sending an email to saavutettavuus(at)dvv.fi.

Accessibility monitoring

The Regional State Administrative Agency for Southern Finland monitors the implementation of accessibility requirements. If you are not satisfied with the response you have received or you do not receive a response at all within two weeks, you can give feedback to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland. The website of the Regional State Administrative Agency for Southern Finland provides detailed information on how to file a complaint and how the matter will be processed.

 

Regional State Administrative Agency for Southern Finland

Accessibility Monitoring Unit

Accessibility Requirements website (in Finnish and Swedish)

saavutettavuus(at)avi.fi

Telephone (switchboard) +358 295 016 000

 

More detailed information on technical accessibility

The online service is not yet fully accessible.

Content or features that are not yet accessible

 • The heading hierarchy is inconsistent. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Certain user interface elements contain images that do not have an appropriate alternative text. (WCAG 1.1.1)
 • Some of the colour combinations do not meet the minimum contrast requirement. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Focus order is inconsistent. On some pages the focus is placed in a random location. The focus may be moved out of a dialogue window. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Focus is not visible in certain user interface elements. (WCAG 2.4.7)
 • There is no way to bypass blocks of content. (WCAG 2.4.1)
 • The page title is not updated to reflect the page content. (WCAG 2.4.2)
 • The language of the online service and its parts has not been marked properly. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • There are some inconsistencies in the semantic structure of the online service. For example, tables have been used for layout purposes. Tables are not implemented in a way that their structure could be determined appropriately via assistive technologies. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • There is no keyboard access to all of the content and functionality. (WCAG 2.1.1)
 • In certain parts of the online service resizing the content does not work properly. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • The tooltips are not accessible. Some tooltips become visible only on mouse hover. (WCAG 1.4.13)
 • The main navigation menu is inconsistent across the online service. (WCAG 3.2.3)
 • There are some user interface elements which cannot be programmatically determined. For example, the main menu and the language menu are not announced correctly via assistive technologies. Expandable sections and tabs have not been implemented in a way that is programmatically appropriate. Many user interface elements do not have appropriate labels associated with them. Dialogue boxes are not announced correctly via assistive technologies. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3) 
 • Some status messages are not announced via the screen reader, and the screen reader is not notified of some of the error messages or search results and their filtering. (WCAG 4.1.3)


An effort will be made to correct the shortcomings listed in this statement during 2021.

 

How have we tested accessibility?

The observations in this accessibility statement are based on a third-party assessment of whether the online service meets legal requirements.

 

The online service was published on 2 January 2018.

This statement was prepared on 18 September 2020.

The statement was last updated on 22 September 2020.

 

Act on the Provision of Digital Services (306/2019) (in Finnish and Swedish)

Accessibility Requirements website (in Finnish and Swedish)


 • No labels