1

Rekisterin nimi


Yhteentoimivuusalustan käyttäjärekisteri      

2

Rekisterinpitäjä

Nimi

Digi- ja väestötietovirasto


Osoite

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki / Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)dvv.fi

3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike


Johtava asiantuntija Riitta AlkulaOsoite

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki / Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)dvv.fi

4

Tietosuojavastaava

Tehtävänimike

Johtava asiantuntija Noora Kallio

Osoite

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, noora.kallio(a)dvv.fi

5

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Digi- ja väestötietovirasto on määritellyt tarpeelliseksi katsomansa säilytysajan ja arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ja säilytysaikaa säännöllisesti. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika on vuosi ja kolme kuukautta tietojen poistamisen jälkeen (1v 3kk).


Kommentointikierrokselle kutsuttujen henkilöiden tietoja säilytetään, kunnes kyseinen kommentointikierros poistetaan. Mikäli kommentointikierroksen avannut organisaatio ei poista kommentointikierrosta vuoden (1) kuluessa kommentoinnin päättymisestä, poistetaan kommentointikierros ja siihen liittyvät henkilötiedot automaattisesti. 

6

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään käyttäjärekisterin hallinnoimiseen.


Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, jonka nojalla Yhteentoimivuusalustan suunnittelu ja kehittäminen voidaan katsoa viranomaisen suunnittelutehtäväksi.

7

Rekisterin tietosisältö

Yhteentoimivuusvälineistö koostuu seuraavista sivustoista:

·        koodistot.suomi.fi

·        sanastot.suomi.fi

·        tietomallit.suomi.fi

·        kommentit.suomi.fi

Näiden sivustojen käyttäjiksi rekisteröidyistä henkilöistä tallennetaan seuraavat tiedot:

·        Etunimi

·        Sukunimi

·        Sähköpostiosoite

·        Organisaatiotieto

·        kommentointikierroksen kommentit

Kommentointikierrokselle kutsuttujen henkilöiden osalta tallennetaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä kirjoitetut kommentit.

8

Säännönmukaiset tietolähteet

Edellä kohdassa 7 mainituille sivuille tallennetaan Käyttäjäorganisaatioiden nimettyjen ylläpitäjien sekä muokkaajien antamat tiedot.

9

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta.10

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


11

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin. Rekisterin tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Mahdollinen muodostuva manuaalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa.


Rekisterin sisältämien tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella. Rekisteriin talletetut henkilötiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi.


12

Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.


14

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Ollessaan kirjautuneena rekisteröity näkee rekisterin sisältämät tiedot.


Halutessaan rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle osoitteella, yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 3. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot (Nimi ja yhteystiedot).

15

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista.


Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle osoitteella, yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 3. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot (Nimi ja yhteystiedot).

16

Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.

17

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista tai pyytää tietojaan siirrettäväksi toiseen järjestelmään, koska tietojen käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten. Halutessaan vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai henkilötietojen käytön rajoittamiseksi rekisteröity voi tehdä tätä koskevan pyynnön kohdassa 14 manituin tavoin.18

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.19

Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä seuraavissa osoitteissa:

·        koodistot.suomi.fi

·        sanastot.suomi.fi

·        tietomallit.suomi.fi

·        kommentit.suomi.fi

·        www.dvv.fi
   • No labels