Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section
Column
width720px
 1. Ojanen, Atte;ym. Algoritminen syrjintä ja yhdenvertaisuuden edistäminen : Arviointikehikko syrjimättömälle tekoälylle. [Online] 2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-404-0.
 2. Digi- ja väestötietovirasto. Turvallisen sovelluskehityksen käsikirja - Suomidigi. [Online] 2020. https://www.suomidigi.fi/sites/default/files/2020-05/Turvallisen%20sovelluskehityksen%20k%C3%A4sikirja.pdf.
 3. DigiFinland. Virta-arkkitehtuuri. [Online] 2021. https://digifinland.fi/wp-content/uploads/2021/04/Virta-arkkitehtuuri_11.3.2021.pdf.
 4. Euroopan unioni. EU:n yleinen tietosuoa-asetus. [Online] 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI.
 5. Euroopan komissio. Tekoälyasetus. [Online] 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206.
 6. Euroopan komission perustama asiantuntijaryhmä. Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet. [Online] 2019. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_FI.pdf.
 7. Oikeusministeriö. Automaattiseen päätöksentekoon liittyvät yleislainsäädännön sääntelytarpeet - esiselvitys. [Online] 2020. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ff3444f4-24c9-4ee8-8c9d-7bc581c0021a/796dac3f-4527-45c0-a7b8-d63024345ac8/JULKAISU_20200214084153.pdf.
 8. Eduskunta. Laki hallintolain muuttamisesta, asian ratkaiseminen automaattisesti. [Online] 2023. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230487.
 9. Traficom. Tekoälyn soveltamisen kyberturvallisuus ja riskienhallinta. [Online] 2021. https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Teko%C3%A4lyn%20soveltamisen%20kyberturvallisuus%20ja%20riskienhallinta.pdf.
 10. —. Tekoälyn mahdollistamat kyberhyökkäykset. [Online] 2022. https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/TRAFICOM_Teko%C3%A4lyn_mahdollistamat_kyberhy%C3%B6kk%C3%A4ykset%202022-12-12_web.pdf.