Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palveluita tarjoavat, ja niiden toteutumisesta vastaavat liiketoiminnan yksiköt, näkevät asiakkaan valmistautumattomuuden myös siinä, että vuoropuhea vuoropuhelua ja lisätietokyselyjä joudutaan käymään, ennen kuin asiakasta päästään viemään palvelupolulla  palvelupolulla eteenpäin.

Auttamalla asiakasta, tarjoamalla ohjeistuksia, käymällä tehokkaasti vuoropuhelua ja olemalla toiminnassa läpinäkyviä, saadaan aikaan parempaa asiakaspalvelukokemusta.

...

Syyskauden 2019 aikana havaittiin tarve alkaa muodostamaan erilaisten aihepiirien (esim. sosiaali aihepiirien ympärille aineistotyöryhmiä. Esimerkkeinä aihepiireistä ovat vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivat potilastestiaineistot tai vaikka Lähiomaisen kuolema kuoleman ekosysteemi -hankkeen yhteentoimivat testiaineistot) ympärille aineistotyöryhmiä, joiden . Näiden yhtenä tehtävänä on katsoa nykyisten toimintatapojen muotoja, sekä yhdessä sopien hahmottaa miten voitaisiin tapoja toimia jatkossa toimia. Tavoitellen samalla Samalla tavoittelemme turhan ja päällekkäisen työn poistamista.

...

Tämän hankkeen suunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi saada sovittua ensimmäinen yhteinen toimintatapa, joka kattaisi vähintäänkin vähintään hankkeessa mukana olevat toimijat. Syyskauden 2019 aikana päädyttiin siihen, että ensimmäinen yhteensovitettava asia tulisi olemaan aineistopyyntö ja sen hallittu käsittely. Kevätkauden 2020 aikana tullaan viemään loppuun tuottajien ja aineistotyöryhmien kanssa ne keskustelut, joissa yhteensovitetaan juuri aineistopyynnön ympärillä olevia toimintatapoja. Samalla parannetaan merkittävästi juuri monen eri tuottajan yhteneväisen testiaineiston tuottamisen olemassa olevia haasteita joita nyt on olemassa.


Riittävän laajaa testiaineistoa rakentamassa

Tämän hankeen yksi helpoiten hahmotettavista tavoitteista oli riittävän laajan ja yhteneväisen testiaineiston tuottaminen. Projektisuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi Tampere kokoluokan testiaineisto. Testiaineistojen tuottaminen on tapahtunut vahvasti asiakaskeskeisesti, eli asiakastarvetta vastaan testiaineistoja on testiaineistoja laajennettu vastaamaan asiakastarvetta. Kevätkauden aikana tätä toimintatapaa tullaan jatkamaan ja samalla tehostamaan, mutta . Kuitenkin tämän hetken asiakastarpeet eivät ole ovat osoittaneet että "riittävän laaja testiaineisto" ei olisi Tampere kokoluokan aineisto, vaan ennemminkin Hämeenlinnan ennemmin Hämeenlinnan kokoluokassa olevan turvallisen testiaineiston muodostaminen. Mutta turvallinen testiaineisto. Ja toisaalta yhteneväisen testiaineiston määrällisen laajuuden (vertikaalinen) sijasta sijaan näyttää olevan tarve olevan horisontaalinenhorisontaaliselle laajuudelle. Eli yhteneväistä testiaineistoa tulisi saada useamman eri tuottajan testiympäristöihin, kuin alun perin suunniteltiin. Mielenkiintoista on nähdä miten tämä asia etenee, kun tietoa mahdollisista ensivuoden asiakashankkeista saadaan.

...

Testiaineistopalvelun kevät tuo tullessaan uuden Aineistokatalogi -työkalun, joka tulee ensivaiheessa hankkeessa mukana olevien toimijoiden, sekä heidän asiakkaiden asiakkaidensa käyttöön keskitettynä yhteneväisen testiaineiston jakamisen työkaluna. Kehitystyön välituotoksia tullaan käymään sidosryhmien kanssa läpi Helmikuusta helmikuusta alkaen. Tärkein tavoite Tärkeimmät tavoitteet keväälle on saada se työkalu erilaisten liiketoimintojen käyttöön heidän omissa palveluprosesseissaan ja tiivistää keskinäistä yhteistyötä keskinäisen yhteistyön tiivistäminen testiaineistoasioissa.

Vuonna 2018 vietiin läpi selvitys- / kokeiluhanke, jonka konkreettisena ulostulona saatiin aikaan uutta yhteentoimivaa testiaineistoa VRK:n ja PRH:n kesken. Samalla luotiin kokeilu Aineistokatalogista, siitä josta löytyy lisätietoja tuolta https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=5314060#Selvitys/Kokeiluhankkeentuotokset-Pilotti

...