Kuva 1: Tekoälyhankkeita tukevat valmiudet.


Dataa ja tekoälyä hyödyntävä turvallinen kehittäminen vaatii organisaatiolta erilaisia valmiuksia, jotka tukevat hanketta sen eri vaiheissa. Näiden valmiuksien kehittäminen hankkeen aikana ei välttämättä onnistu. Onnistuneiden hankkeiden taustalla on jatkuva ja systemaattinen perusvalmiuksien kehittäminen.

Tekoälyjärjestelmien merkittävä riippuvuus datasta, sekä kyvykkyys päätöksenteon automatisointiin luovat entistä voimakkaamman riippuvuuden teknologisen osaamisen, juridisen osaamisen ja eettisen osaamisen välille. Tarvittavat valmiudet on lyhyesti kuvattu alla olevassa taulukossa.Taulukko 2: Organisaatioiden valmiudet tekoälyhankkeiden tukemiseksi.

Valmius

Kuvaus

Tekoälyosaaminen

Dataa ja tekoälyä hyödyntävien organisaatioiden tulee huolehtia henkilöstön kouluttamisesta. On suositeltavaa, että datan ja tekoälyn toimintaperiaatteet ymmärretään organisaatiossa laajasti, myös ei-teknisissä asiantuntijatehtävissä, sekä ylimmässä johdossa. On suotavaa muodostaa yhteinen ymmärrys ja käsitteistö koskien tekoälyä ja sen hyödyntämistä.

Data-alustat ja integraatiot

Tekoälyn hyödyntäminen useimmiten perustuu datan hallintaan. Organisaatiolla on suotavaa olla tietokantojen, tietovarastojen tai tietoaltaiden käsittelyn osaamista sekä datan siirtämiseen liittyvää integraatioiden osaamista.

Ohjelmistokehitys

Dataa ja tekoälyä hyödyntävä ratkaisu toteutetaan usein ohjelmoimalla, jolloin vakiintuneet ohjelmiston versionhallinnan ja laadunhallinnan periaatteet ovat edellytys myös tekoälyhankkeiden onnistumiselle.

Juridinen osaaminen

Organisaatiolla on oltava tarvittava juridinen osaaminen koskien tietosuoja-asetusta ja datanhallintaa, mutta myös tekoälyä ja automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on hallittava.

Eettinen osaaminen

Organisaatiolla on hyvä olla teknologian etiikkaan liittyvää osaamista. Organisaatioilla on suotavaa olla datan ja tekoälyn hyödyntämisen eettinen ohje. Eettinen ohjaa kuvaa lyhyesti organisaation periaatteet koskien datan ja tekoälyn hyödyntämistä.